Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Digi VA, gevestigd te Ommen, KvK-nummer 76501647, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Digi VA.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Digi VA tegen betaling werkzaamheden voor Klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Digi VA waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Digi VA in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
2. Digi VA kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De vermelde tarieven zijn exclusief btw. Eventuele bijkomende kosten, waaronder maar niet gelimiteerd tot reiskosten en materiaalkosten, worden apart gefactureerd.
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor het project van Klant, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden.
Digi VA heeft het recht de vergoedingen wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Klant.
4. Indien er niet wordt gewerkt met een stukprijs of projecttarief, worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van het afgesproken uurtarief van Digi VA. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Dit zal maandelijks achteraf gebeuren.
5. Klant wordt in geval van projecten tweewekelijks dan wel maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het overeengekomen tarief. Digi VA is gerechtigd een aanbetaling te vragen en betaling in termijnen is niet uitgesloten. Digi VA is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
6. In geval van de aanschaf van producten of het uitvoeren van diensten zoals numerologiegesprekken vindt betaling achteraf plaats, tenzij kaarten worden besteld.
7. Het is tevens mogelijk een strippenkaart voor een bepaald aantal uren aan te schaffen bij Digi VA. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald. Strippenkaarten zijn tot twaalf maanden na afgifte geldig. Niet-gebruikte uren komen na deze termijn te vervallen zonder restitutie. Indien werkzaamheden over het aantal uren van de strippenkaart dreigen te gaan, zal Digi VA dit tijdig melden bij Klant.
8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of door partijen anders is overeengekomen.
9. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
10. Indien Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Digi VA op Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking en uitvoering overeenkomst
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Digi VA.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Digi VA zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart Digi VA voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Klant dient Digi VA alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk worden geacht om de overeenkomst optimaal uit te voeren.
5. Digi VA voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Klant beoogde.
6. Digi VA is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Dit zal in overleg met Klant gebeuren.
7. Digi VA is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
8. Alle werkzaamheden vinden in beginsel plaats vanuit de locatie van Digi VA. Wanneer, na overleg tussen partijen, werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van Klant, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de faciliteiten van Klant.
9. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit, dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij Digi VA.

Artikel 6 Wijziging en annulering van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Digi VA stelt Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Digi VA is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Digi VA is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
4. Annulering van de overeenkomst door Klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden, is Digi VA gerechtigd een vergoeding te vorderen van 30% van de overeengekomen uren dan wel geoffreerde kosten, plus de tot dan toe gemaakte uren en kosten. Indien een afspraak direct wordt verzet worden er geen kosten in rekening gebracht.
5. Indien Klant de overeenkomst wenst te ontbinden wanneer de werkzaamheden zijn aangevangen, geldt dat dit met opgave van reden moet gebeuren en zijn de vorderingen van Digi VA op Klant voor de tot dan toe geleverde werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar. Indien Klant wenst de werkzaamheden per direct op te zeggen, zullen de kosten voor de huidige maand worden doorberekend. Digi VA is eveneens gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Zij zal de huidige werkzaamheden dan in redelijkheid afmaken dan wel overdragen.

Artikel 7 Overmacht
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, internetstoringen, een pandemie of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien Klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Digi VA gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid schade
1. Digi VA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Digi VA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Ook indien Digi VA voorwerk heeft verricht, blijft Klant eindverantwoordelijk voor de controle op de uitgevoerde werkzaamheden en daarmee het eindresultaat.
4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door Digi VA.
5. Digi VA is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Klant bevestigt dat alle stukken die aan Digi VA worden geleverd eigendom zijn van Klant en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van Digi VA uit.
6. Digi VA is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar Klant zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
7. In het geval dat Digi VA een schadevergoeding verschuldigd is aan Klant, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft, door Digi VA in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
8. Klant vrijwaart Digi VA tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde werkzaamheden.

Artikel 9 Klachten
1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Digi VA. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op de klachten te reageren.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt komt Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
1. De rechten op de door Digi VA aan Klant ter beschikking gestelde materialen en producten berusten bij Digi VA. Het is Klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. De geleverde materialen mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden zoals overeengekomen.
3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
4. Bij inbreuk komt Digi VA een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
5. Met het aangaan van de overeenkomst geeft Klant Digi VA toestemming door haar gemaakt beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, portfolio en demonstratiemateriaal. Wanneer dit niet door Klant wordt gewenst, dient dit bij het aangaan van de overeenkomst te worden aangegeven.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 12 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden enkel beslecht in het arrondissement waarin Digi VA is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Digi VA en betrokken derden 12 maanden.

Ommen, 2023